_2.11 Attr to Sheet

Lưu dữ liệu vào google sheet

1. Hướng dẫn kết nối:

 1. Bước 1: Click thẻ Attr to Sheet. Thẻ Attr to sheet được tạo.

 1. Bước 2: Chọn Add new để kết nối với tài khoản Google sheet.

 1. Bước 3: Chọn Google Auth → Chọn tài khoản kết nối -> Chọn Allow để đồng ý cấp quyền

 1. Bước 5: Copy Link sheets cần kết nối trên địa chỉ trình duyệt rồi dán vào SPREADSHEET.

 1. Bước 6: Nhấn nút xoay bên phải để load các Sheet vào Tab SHEET. Sau đó chọn tên sheet muốn kết nối bên tab SHEET.

Như vậy là đã kết nối xong thẻ Attr to Sheets với google sheet.

2. Truyền các giá trị lưu lên sheet.

Click Add Column để thêm các cột.

 1. COLUMN NAME: Tên cột trên Sheet. Hệ thống sẽ load tên các cột về bot khi click nút xoay bên cạnh link sheet.

 1. ATTR: Attribute chứa giá trị muốn lưu trên Google sheet.

  • Chỉ chọn được 1 Attribute trong mỗi trường.

  • Không thể sử dụng hàm trong đây.

  • Hệ thống sẽ lưu giá trị của attribute đó vào cột tương ứng.

3. Button Test Demo Data: Dùng để test demo xem kết nối giữa Smax Bot với google sheet đã được chưa. Sau khi click vào Demo Data, google sheet xuất hiện 1 trường thông tin là đã kết nối thành công.

Lưu Ý: Kiểm tra tài khoản google đăng nhập trên element Attr to Sheets có đúng với tài khoản đang đang nhập trên trình duyệt không. Nếu test Demo Data mà không có dữ liệu trên Sheet thì bạn đã cung cấp quyền tài khoản sai bạn hãy cung cấp lại nhé.

4. Check box Update when match value:

 • Dùng để update dữ liệu khi có giá trị khớp với giá trị trên sheet tại cột được set.

 • Giá trị trong cột tìm kiếm trên sheet nếu khớp với giá trị của Attribute truyền lên sẽ được update. Nếu không khớp sẽ không làm gì hết.

 • Check box "New Row when dont match value" dùng để tạo một hàng mới khi cột tìm kiếm trên sheet không có giá trị nào khớp với giá trị của attribute truyền lên.

VD: Sử dụng trường hợp này là khi sử dụng chatbot viral để thu thập thông tin khách hàng, ta sẽ dùng cột tìm kiếm là Messenger user id có giá trị là {{messenger user id}}, sau đó tích vào ô check box "Update when match value" và ô check box "New Row when dont match value". Tức là nếu khách hàng lần đầu tiên cung cấp thông tin thì sẽ chèn vào 1 hàng mới trên sheet. Còn nếu khách hàng muốn quay lại sửa thông tin (ví dụ cập nhật SĐT và Địa Chỉ) thì nó sẽ tự động cập nhật dữ liệu vào chính khách hàng này vì ta đã dùng cột tìm kiếm là Messenger user id.

Last updated