_2.4 Quick Reply

Gợi ý trả lời nhanh.

1. Button

  • Là nút bấm khi người dùng bấm vào sẽ điều phối sang 1 block tiếp theo.

  • Chỉ hỗ trợ gửi Block không hỗ trợ URL và Phone.

  • Title: Là tiêu đề của nút bấm

  • Set Attribute: Dùng để lưu lại lựa chọn của khách hàng.

VD: Khách hàng chọn nút bấm Sản phẩm 1, sau khi bấm xong hệ thống sẽ lưu attribute {{DaAnNut}} có giá trị là Sản phẩm 1.

Lưu Ý:

  • FaceBook hỗ trợ tối đa 13 nút bấm nên giới hạn của thẻ Quick Reply là 13 nút bấm.

  • Bắt buộc phải có thẻ Text hoặc Image, Gallery, Video, Audio, Media phía trên mới chạy được thẻ Quick Reply

  • Bắt buộc phải có Title cho mỗi button

  • Set Attribute là lựa chọn hỗ trợ trong Smax bot, có thể điền hoặc không.

  • Trong 1 block khi chạy tới thẻ Quick Reply hệ thống sẽ dừng lại để khách hàng lựa chọn các button trong thẻ. Nếu trong button được lựa chọn không có go to block thì hệ thống sẽ chạy tiếp các thẻ bên dưới thẻ Quick Reply. Trường hợp trong button lựa chọn có go to block, bot sẽ chạy theo block được set trong button và không chạy những thẻ bên dưới thẻ Quick Reply nữa.

Last updated