_2.22 Add Album

Chức Năng: Đăng một nội dung tự động lên trên một Album của Fanpage.

  1. ALBUM ID OR LINK: Link album hoặc id của album cần đăng nội dung lên.

  2. MASSAGE: Nội dung content trong bài đăng Album. Hỗ trợ truyền Attribute, Hàm, Spin.

  3. URL: Link của hình ảnh muốn đăng. Truyền vào là một link cố định hoặc một attribute link hình ảnh.

Cách sử dụng hiệu quả: Sử dụng tích hợp với plugin Custom Image của botplus để tạo thẻ giảm giá, ảnh quà tặng, thẻ thành viên... để đăng những hình ảnh đó kèm nội dung chúc mừng khách hàng lên album.

Last updated