_2.9 Sequence

Kịch bản chăm sóc khách hàng.

Chức Năng: Element Sequence dùng để thêm khách hàng vào 1 kịch bản chăm sóc hoặc xóa khách hàng ra khỏi kịch bản chăm sóc dựa theo điều kiện đã set trong thẻ Sequence.

1. Điều kiện lọc:

Xem lại _2.6 Go to Block (Mục 1: Điều kiện (Bộ lọc)).

page_2.8 Go to Block

2. Hành động:

  • Có 2 hành động trong thẻ Sequence là Add và Remove.

  • Add: Thêm khách hàng vào 1 kịch bản chăm sóc.

  • Remove: Xóa khách hàng ra khỏi kịch bản chăm sóc.

Lưu Ý:

  • Khi muốn thêm nhiều kịch bản chăm sóc hoặc xóa kịch bản chăm sóc cho khách hàng trong 1 element sequence thì click Add hoặc Remove bên dưới.

  • Khi khách hàng đã vào kịch bản chăm sóc nào đó, họ sẽ không thể vào lại được.

  • Cách vào cho khách hàng vào lại kịch bản chăm sóc: Phải remove kịch bản chăm sóc sau đó mới add lại.

  • Chọn Now để thêm vào sequence ngay hoặc At để chọn thời gian thêm vào sequence

Last updated