_2.7 Set Attribute

Set giá trị cho Attribute

Chức Năng: Lưu 1 giá trị vào 1 Attribute cho khách hàng. Hành động này sẽ được hệ thống thực hiện ngầm mà không hiện ra cho khách hàng.

1. Điều kiện lọc:

Xem lại _2.6 Go to Block (Mục 1: Điều kiện (Bộ lọc))

page_2.8 Go to Block

2. User Attribute

  • Là tên attribute của khách hàng.

  • Có thể tạo 1 attribute mới cho khách hàng hoặc set lại 1 attribute cũ của khách hàng đã có với một giá trị mới.

  • Thêm các attribute bằng cách click Add Item.

3. Value

  • Là giá trị được set cho attribute.

  • Có thể lưu giá trị là text hoặc số.

  • Có thể thực hiện các phép tính +; -; *; / ( Cộng; Trừ ; Nhân; Chia ) trong phần Value để tính toán giá trị cho khách hàng.

  • Ghép các attribute text lại với nhau bằng cách điền 2 attribute liền nhau.

Lưu Ý:

  • Chỉ thực hiện các phép tính +; -; *; / khi attribute đó có giá trị là số.

  • Có thể sử dụng hàm trong phầm Value.

Last updated