_2.17 Page Event

Vị trí thẻ Page Event (Cuộn xuống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột Facebook)
Tính năng: Thẻ này dùng để đo lường sự kiện người dùng đồng bộ lên quảng cáo Facebook.
EVENT NAME: Chọn sự kiện mà bạn muốn đo lường hành động của khách hàng (hành động này sẽ đồng bộ với trình quảng cáo của bạn)
View Content: Hành động khách hàng đang tham khảo
Add to cart: Hành động khách hàng đã mua hàng
Purchase: Hành động khách hàng đã thanh toán
CURRENCY: Lựa chọn tiền tệ mà khách hàng thanh toán
CONTENT ID: Hiểu là ID sản phẩm của bạn trên phần mềm quản lý của bạn.
CONTENT TYPE: bạn bán gì thì nhập cái đó vào (product, video, document...)
PRICE OF ITEM VIEWED: Giá của sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm (hệ thống sẽ nhận dạng từ attribute được set)