_2.17 Page Event

Tính năng: Thẻ này dùng để đo lường sự kiện người dùng đồng bộ lên quảng cáo Facebook.

EVENT NAME: Chọn sự kiện mà bạn muốn đo lường hành động của khách hàng (hành động này sẽ đồng bộ với trình quảng cáo của bạn)

View Content: Hành động khách hàng đang tham khảo

Add to cart: Hành động khách hàng đã mua hàng

Purchase: Hành động khách hàng đã thanh toán

CURRENCY: Lựa chọn tiền tệ mà khách hàng thanh toán

CONTENT ID: Hiểu là ID sản phẩm của bạn trên phần mềm quản lý của bạn.

CONTENT TYPE: bạn bán gì thì nhập cái đó vào (product, video, document...)

PRICE OF ITEM VIEWED: Giá của sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm (hệ thống sẽ nhận dạng từ attribute được set)

Last updated