_2.2 Typing

Giả lập gõ của người dùng.
Vị trí thẻ Typing (tìm kiếm hoặc chọn trong cột Facebook)
  1. 1.
    Chức Năng: Tạo hiệu ứng như người dùng đang nhập.
Hiệu ứng gõ giả lập người dùng.
2. Có thể tùy chỉnh từ 0 đến 20 giây cho hiệu ứng giống người đang gõ.
Tùy chỉnh thời gian typing