_2.2 Typing

Giả lập gõ của người dùng.

  1. Chức Năng: Tạo hiệu ứng như người dùng đang nhập.

2. Có thể tùy chỉnh từ 0 đến 20 giây cho hiệu ứng giống người đang gõ.

Last updated