__3.9.2 Clone Code
Quản lý lịch sử Clone Code.
Vị trí tính năng Clone Code
Tính năng cho phép bạn quản lý lịch sử Clone - sao chép group, block trong chatbot
Chọn clone code ở block
Clone code 1 block
Chọn clone code ở group
Clone code 1 group
Tất cả lịch sử sao chép code được lưu tại tại đây để quản lý. Bạn có thể sử dụng lại về sau này:
Giao diện quản lý clone code
Last modified 6mo ago
Copy link