__3.9.2 Clone Code

Quản lý lịch sử Clone Code.

Tính năng cho phép bạn quản lý lịch sử Clone - sao chép group, block trong chatbot

Tất cả lịch sử sao chép code được lưu tại tại đây để quản lý. Bạn có thể sử dụng lại về sau này:

Last updated