_3.8 Kết nối

Vị trí tính năng kết nối
Các nền tảng kết nối
Khi kết nối với các nền tảng trên ở kịch bản hoặc ở các tính năng khác, phần kết nối sẽ tự động cập nhập hiển thị những kết nối đã tạo trước