_1.3 Tạo kịch bản chatbot đầu tiên

Thao tác cơ bản để thiết lập kịch bản chatbot đầu tiên với Smax.bot

Mời bạn xem video hướng dẫn dưới đây:

Phần 1: Tạo chatbot đầu tiên

Phần 2: Tạo chatbot đầu tiên

Last updated