Comment on page

_1.3 Tạo kịch bản chatbot đầu tiên

Thao tác cơ bản để thiết lập kịch bản chatbot đầu tiên với Smax.bot
Mời bạn xem video hướng dẫn dưới đây:
Xem thêm: https://bot.vn/hoc-chatbot/chatbot-thuc-chien-2020/tao-chatbot-dau-tien-5.html
Xem thêm: https://bot.vn/hoc-chatbot/chatbot-thuc-chien-2020/tao-chatbot-dau-tien-5.html