__3.10.1 Connect Page

Kết nối Smax bot với page của bạn

Để bot có thể chạy được bạn cần phải kết nối bot với 1 fanpage.

  • Tại một thời điểm, mỗi bot chỉ kết nối được 1 page và 1 page chỉ kết nối được 1 bot.

  • Bạn có thể kết nối bot với một page khác bằng cách UnConnect trong cấu hình rồi kết nối bot đó với page mong muốn.

Lưu ý: khi chưa thuần thục về chatbot, chỉ nên kết nối page của bạn với 1 nền tảng bot duy nhất để tránh gửi nhiều kịch bản cùng lúc gây xung đột vào tạo khó chịu cho khách hàng.

1. Kết nối với page:

Xem lại _1.2 Kết nối bot với Fanpage.

page_1.2 Kết nối bot với Fanpage

Khi bạn chưa kết nối với bất kì page nào, giao diện hiển thị danh sách tất cả page của bạn

.

Chọn Reaload nếu page của bạn chưa hiện, chọn cấp lại quyền để kết nối thêm page

2. Tạm dừng bot

Chọn tắt reply để tạm dừng bot.

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ dùng khi có người trực page muốn nhắn tin với khách hàng và không muốn các tính năng của bot hoạt động trên page trong thời gian đó. Bật lại reply khi muốn bot hoạt động trở lại.

  • Trong trường hợp muốn tắt bot trên 1 user nào đó: Khách Hàng → Chọn User muốn ngừng reply → Chọn Unsubscribe

Last updated