_3.10 Cấu hình

Cấu hình chung cho page và bot

1.Connect Page

2. Team

3. TimeZone

4. Broadcasting API Token

5. Domain Whitelisting

6. Messenger Extensions URLs

Last updated