_3.10 Cấu hình
Cấu hình chung cho page và bot
Vị trí cấu hình bot

1.Connect Page

2. Team

3. TimeZone

4. Broadcasting API Token

5. Domain Whitelisting

6. Messenger Extensions URLs

Copy link
Contents