_2.16 A/B Testing

Lựa chọn 1 block ngẫu nhiên theo tỉ lệ % gửi cho khách hàng.

Chức Năng: Gửi một block ngẫu nhiên trong những block được lựa chọn trong thẻ để gửi cho khách hàng theo tỉ lệ % đã set trong element A/B Testing.

1. Tên Nhánh: Là tên để phân biệt giữa các nhánh, không có chức năng gì.

2. Phần trăm: Là tỉ lệ phần trăm gửi những block trong 1 nhánh.

  • Nếu trên 1 nhánh có nhiều Block thì bot sẽ gửi tất cả những block trên nhánh đó nếu hệ thống lựa chọn nhánh đó để gửi.

  • Muốn thêm nhánh mới Click Thêm nhánh.

Lưu Ý: Check box " Luôn random trên một khách hàng " dùng để random lại luồng kịch bản khi khách hàng đó chạy lại đến thẻ A/B Testing.

Last updated