_2.16 A/B Testing

Lựa chọn 1 block ngẫu nhiên theo tỉ lệ % gửi cho khách hàng.
Vị trí thẻ A/B Testing (Cuộn xuống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột SmaxBot)
Chức Năng: Gửi một block ngẫu nhiên trong những block được lựa chọn trong thẻ để gửi cho khách hàng theo tỉ lệ % đã set trong element A/B Testing.
1. Tên Nhánh: Là tên để phân biệt giữa các nhánh, không có chức năng gì.
2. Phần trăm: Là tỉ lệ phần trăm gửi những block trong 1 nhánh.
  • Nếu trên 1 nhánh có nhiều Block thì bot sẽ gửi tất cả những block trên nhánh đó nếu hệ thống lựa chọn nhánh đó để gửi.
  • Muốn thêm nhánh mới Click Thêm nhánh.
Lưu Ý: Check box " Luôn random trên một khách hàng " dùng để random lại luồng kịch bản khi khách hàng đó chạy lại đến thẻ A/B Testing.