__3.10.4 Broadcasting API Token

API Token của bot

Chức Năng: Token của bot giống một chiếc chìa khóa để bạn có thể mở cánh cửa vào trong để gửi thông tin đến bot. Token được dùng kết hợp với Bot ID để thực hiện các lệnh gọi API từ bên thứ ba (VD: Botplus, BotUp...).

Tuy nhiên mã API có thể thay đổi nếu có nghi ngờ phần mềm đang tiếp cận được bot của bạn. Khi đó chọn "Reset" để tạo một mã API mới.

Last updated