__3.10.2 Team

Cấp quyền chỉnh sửa bot cho team của bạn

Bạn có thể cấp quyền chỉnh sửa bot cho người khác với tính năng Team.

1. Cấp quyền chỉnh sửa bot

  1. Bước 1: Chọn Invite để mời.

2. Bước 2: Chọn quyền chỉnh sửa

Có 2 quyền chỉnh sửa với người được mời:

  • Admin: Có quyền chỉnh sửa, xóa thành viên khỏi team.

  • Mod: chỉ có quyền chỉnh sửa kịch bản, khách hàng, sequence,... chỉ trừ phần cấu hình.

Bước 3: Gửi link cho team của bạn.

Chọn "Copy" để sao chép link bot, sau đó gửi cho team.

Lưu ý:

  • Mỗi một link share quyền bot chỉ có thể có 1 người vào được. Người nào vừa vào thì link share đó sẽ không còn tác dụng nữa. Muốn share tiếp phải tạo ra link mới.

  • Khi chưa có người vào link, Smax sẽ để chế độ chờ.

2. Xóa quyền của 1 thành viên

Chức năng này chỉ có thể thực hiện khi bạn là admin.

Bước 1: Chọn Delete (Thùng rác) để xóa quyền của 1 thành viên ra khỏi bot.

Bước 2: Chọn "Confirm" để xác nhận xóa, hủy để dừng hành động.

Last updated