_2.33 Fb Audience
Thẻ thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng facebook
Vị trí thẻ Fb Audience (Cuộn xống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột Facebook)
Thẻ này giúp bạn thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng
ACTION: Add là thêm/Remove là xóa khách hàng khỏi tệp Audience
FB AUDIENCE AUTHOR: Người đang sở hữu tệp Audience đó (trong con bot của bạn có nhiều quản trị viên, bạn có thể chọn 1 tài khoản mà có quyền trên tệp Audience đó)
FB AUDIENCE ID: Nhập ID tệp đối tượng của bạn (cách lấy ID bạn vào trình quản lý đối tượng và bật cột ID đối tượng lên để xem)
Last modified 4mo ago
Copy link