Comment on page

_2.33 Fb Audience

Thẻ thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng facebook
Vị trí thẻ Fb Audience (Cuộn xống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột Facebook)
Thẻ này giúp bạn thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng
ACTION: Add là thêm/Remove là xóa khách hàng khỏi tệp Audience
FB AUDIENCE AUTHOR: Người đang sở hữu tệp Audience đó (trong con bot của bạn có nhiều quản trị viên, bạn có thể chọn 1 tài khoản mà có quyền trên tệp Audience đó)
FB AUDIENCE ID: Nhập ID tệp đối tượng của bạn (cách lấy ID bạn vào trình quản lý đối tượng và bật cột ID đối tượng lên để xem)