_2.33 Fb Audience

Thẻ thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng facebook

Thẻ này giúp bạn thêm khách hàng vào 1 tệp đối tượng

ACTION: Add là thêm/Remove là xóa khách hàng khỏi tệp Audience

FB AUDIENCE AUTHOR: Người đang sở hữu tệp Audience đó (trong con bot của bạn có nhiều quản trị viên, bạn có thể chọn 1 tài khoản mà có quyền trên tệp Audience đó)

FB AUDIENCE ID: Nhập ID tệp đối tượng của bạn (cách lấy ID bạn vào trình quản lý đối tượng và bật cột ID đối tượng lên để xem)

Last updated