_2.14 On/Off Bot

Thẻ dừng bot

Chức Năng: Dùng để dừng bot không giao tiếp với khách hàng nữa. Khi có 1 người dùng chạy tới thẻ On/Off Bot thì người dùng đó sẽ bị dừng giao tiếp với bot theo thời gian đã cài đặt trong thẻ.

 • Chọn dạng bật (on) hoặc tắt (off) để dừng hoặc chạy bot

 • Có 3 kiểu tắt trong thẻ On/Off Bot: Tắt trong khoảng thời gian, Tắt đến thời điểm và Tắt đến khi bật lại.

1. Tắt đến khi bật lại:

 • Kiểu tắt này sẽ giúp bot tắt giao tiếp với user bị stop bot đến khi admin vào bật lại bot cho user đó.

 • Sau khi bật lại bot cho user bị tắt bot, hệ thống sẽ tự động gửi cho user đó 1 block được set trong thẻ (Go to block có thể điền hoặc không).

 • Bật bot: Kiểu tắt này bắt buộc admin phải vào bật lại bot cho user bị stop bot. Muốn bật lại bot làm theo hướng dẫn sau: Vào bot → Khách Hàng → Tìm user muốn bật → Click vào user đó → Turn On.

2. Tắt đến thời điểm

 • Kiểu tắt này giúp bot tắt giao tiếp với 1 user đến 1 thời điểm nào đó được set trong thẻ.

 • Khi tới thời điểm được set, hệ thống sẽ tự động bật lại bot cho user đó. Nếu có Go to block, hệ thống sẽ tự động gửi block được chọn cho user.

3. Tắt trong khoảng thời gian

 • Kiểu tắt này giúp bot tắt giao tiếp với 1 user trong 1 thời điểm được set trong thẻ.

 • Trường thời gian tắt là 1 số.

 • Trường đơn vị: Ngày; Giờ và Phút.

 • Sau khi hệ thống đếm ngược thời gian tắt về đến 0 thì bot đó sẽ được tự động bật lại giao tiếp với user.

Last updated