Các Menu chính

Các menu tính năng chính của Smax.bot

1. Kịch Bản

Nơi xây dựng kịch bản chính của chatbot, quản lý các block tính năng...

2. Keyword (Từ Khóa)

Nơi xây dựng kịch bản chatbot theo từ khóa.

3. Bot Menu

Cấu hình menu của Fanpage (sẽ hiển thị ở cửa sổ chat của khách hàng khi chat với Fanpage)

4. Kịch Bản Chăm Sóc

Xây dựng kịch bản tự động chăm sóc cho khách hàng

5. Khách Hàng

Quản lý những khách hàng đã inbox cho fanpage của bạn.

6. Gửi BroadCast

Tính năng gửi tin nhắn hàng loạt tới khách hàng.

7. Thống Kê

Thống kê lịch sử tương tác của khách hàng với bot.

8. Công Cụ

Khu vực quản lý các công cụ nâng cao cho chatbot.

9. Cấu Hình

Khu vực cấu hình chung - Kết nối bot với fanpage, quản lý admin...

Last updated