_2.15 Send Block

Gửi Block cho 1 uer khác

Chức Năng:

  • Khi bot chạy tới block này, hệ thống sẽ tự động gửi các block tới những người có ID được set trong thẻ Send Block.

  • Element này thường được dùng để thông báo cho những admin khi có khách hàng vào hỏi sản phẩm hoặc cần tư vấn.

  • Đặc Biệt dùng nhiều trong trường hợp gửi thông báo cho người share khi có người tham gia các chiến dịch Viral Bot.

1. GỬI BLOCK

Là trường set những block muốn gửi cho một ai đó.

2. NGƯỜI NHẬN

3 lựa chọn là Admin Page, PSID (messenger user ID) hoặc PSID in reflink.

  1. PSID (messenger user ID)

    • Copy ID của người muốn gửi cho vào PSID or list PSIDs.

    • Muốn gửi cho nhiều người thì copy ID từng người muốn gửi cho vào PSID or list PSIDs, mỗi ID nằm trên 1 dòng.

  2. Admin Page - Chọn những admin muốn gửi

  3. Ref

Lưu Ý: Muốn lấy attribute hoặc hàm của người gửi cho người được gửi thì dùng ${{attribute}}$ hoặc $[=FOMULA(x)]$

VD: Muốn gửi tin: Anh Nguyễn Văn A ơi có chị Phạm Thị N cần được tư vấn.

** Chúng ta sẽ set tin nhắn trong block gửi đi như sau:

[=GENDER(Anh,Chị,Bạn)] {{full name}} ơi có $[=GENDER(anh,chị,bạn)]$ ${{full name}}$ cần được tư vấn.

** Trong đó:

+ [=GENDER(Anh,Chị,Bạn)] = Anh (Giới tính của người nhận block).

+ {{full name}} = Nguyễn Văn A (Tên của người nhận block).

+ $[=GENDER(anh,chị,bạn)]$ = chị (Giới tính của người gửi block)

+ ${{full name}}$ = Phạm Thị N (Tên của người gửi block)

Last updated