_3.7 Thống Kê

Tính năng thống kê theo dõi các chỉ số hoạt động của page

Đây là màn hình thống kê lượng Subscribe tổng, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của page.

Biểu đồ thể hiện 2 thông số:

  • Subscribed: lượng người đã đăng ký bot

  • Broadcast: theo dõi lượng broadcast các bạn gửi hằng ngày.

Last updated