_3.7 Thống Kê
Tính năng thống kê theo dõi các chỉ số hoạt động của page
Đây là màn hình thống kê lượng Subscribe tổng, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của page.
Biểu đồ thể hiện 2 thông số:
  • Subscribed: lượng người đã đăng ký bot
  • Broadcast: theo dõi lượng broadcast các bạn gửi hằng ngày.
Last modified 4mo ago
Copy link