_3.2 Bot Menu

Tính năng tạo menu cho bot

Facebook hỗ trợ tạo menu để khách hàng có thể truy cập nhanh ở màn hình chat. Các menu này tương tự như 1 button để truy cập vào 1 block hoặc website.

Cấu hình menu trên Smax.bot khá đơn giản

  1. Click "Add Menu" để thêm menu mới

  2. Kích hoạt Menu

  3. Cài đặt Menu: Menu dẫn tới 1 Block hoặc 1 Url

  4. Ấn "Save" để lưu cấu hình

  5. Ấn cập nhập Fb để đồng bộ với Facebook

Lưu ý: Hiện tại Facebook mới update và chỉ hỗ trợ tạo 3 menu vì vậy hãy cân nhắc các menu mà bạn cần thiết nhất để đưa lên khung chat.

Last updated