_2.5 Gallery

Tạo Album ảnh.
Vị trí thẻ Gallery (tìm kiếm hoặc chọn trong cột Facebook)
Chức Năng: Dùng để tạo list ảnh sản phẩm để gửi cho khách hàng.
VD hiển thị thẻ gallery trên facebook

1. Image

  • Truyền vào Attribute là link ảnh hoặc một link ảnh từ một trang web khác hoặc có thể tải ảnh trực tiếp lên bằng cách nhấn vào Add image.
  • Có 2 chế độ hiển thị ảnh: dọc và ngang.
Chế độ dọc và ngang
  • Hỗ trợ tối đa 10 ảnh trên mỗi Gallery.

2. Heading và Subtitle

  • Heading là phần tiêu đề của ảnh được hiển thị in đậm.
  • Subtitle là phần phụ đề mô tả ảnh được hiển thị màu nhạt.
  • Hiển thị tối đa 80 kí tự trên mỗi Heading và Subtitle. Khi số kí tự vượt quá 80 sẽ hiển thị dấu ...
VD hiển thị thẻ gallery trên facebook

3. Button:

Xem trong _2.1 Text (Mục 2 - Button).
Bằng cách kéo thả và thay đổi vị trí của các icon bên dưới Element Gallery (ảnh bên dưới)
Thay đổi vị trí thẻ Gallery