_2.5 Gallery

Tạo Album ảnh.

Chức Năng: Dùng để tạo list ảnh sản phẩm để gửi cho khách hàng.

1. Image

  • Truyền vào Attribute là link ảnh hoặc một link ảnh từ một trang web khác hoặc có thể tải ảnh trực tiếp lên bằng cách nhấn vào Add image.

  • Có 2 chế độ hiển thị ảnh: dọc và ngang.

  • Hỗ trợ tối đa 10 ảnh trên mỗi Gallery.

2. Heading và Subtitle

  • Heading là phần tiêu đề của ảnh được hiển thị in đậm.

  • Subtitle là phần phụ đề mô tả ảnh được hiển thị màu nhạt.

  • Hiển thị tối đa 80 kí tự trên mỗi Heading và Subtitle. Khi số kí tự vượt quá 80 sẽ hiển thị dấu ...

3. Button:

Xem trong _2.1 Text (Mục 2 - Button).

page_2.1 Text

Bằng cách kéo thả và thay đổi vị trí của các icon bên dưới Element Gallery (ảnh bên dưới)

Last updated