__3.10.3 Time Zone

Chọn múi giờ cho bot.
Giao diện Time Zone.
  • Múi giờ mặc định của Smax bot là (GMT +07:00) BangKok, Hanoi, Jakarta.
  • Bạn có thể chọn lại múi giờ để phù hợp với page muốn tích hợp bot.
Các múi giờ được tích hợp trong Time Zone