_2.13 Note

Thẻ ghi chú
Vị trí thẻ note (Cuộn xuống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột SmaxBot)
Chức Năng: Là một loại thẻ chức năng dùng để ghi chú trong bot (Không hiển thị khi chạy trên messenger). Nội dung bên trong là đoạn văn bản giúp người dùng Smax bot ghi chú lại các nội dung khi xây dựng kịch bản.
Một đoạn ghi chú dùng trong Smax bot