_2.13 Note

Thẻ ghi chú

Chức Năng: Là một loại thẻ chức năng dùng để ghi chú trong bot (Không hiển thị khi chạy trên messenger). Nội dung bên trong là đoạn văn bản giúp người dùng Smax bot ghi chú lại các nội dung khi xây dựng kịch bản.

Last updated