_2.20 Delay

Chức năng: tạm dừng 1 thời gian.
Vị trí thẻ Delay (Cuộn xuống hoặc tìm kiếm hoặc chọn cột SmaxBot)
Thông thường khi bạn sử dụng bot để chạy các tính năng như lưu thông tin vào sheet, gửi broadcast... , sẽ gặp vấn đề nếu quá nhiều người dùng cùng lưu thì dễ dẫn tới việc kết nối với Google Sheet sẽ bị gián đoạn => Sót dữ liệu
Các bạn có thể sử dụng thẻ Delay này để "làm chậm" tiến độ, tránh việc quá tải cho file sheet.