_2.20 Delay

Chức năng: tạm dừng 1 thời gian.

Thông thường khi bạn sử dụng bot để chạy các tính năng như lưu thông tin vào sheet, gửi broadcast... , sẽ gặp vấn đề nếu quá nhiều người dùng cùng lưu thì dễ dẫn tới việc kết nối với Google Sheet sẽ bị gián đoạn => Sót dữ liệu

Các bạn có thể sử dụng thẻ Delay này để "làm chậm" tiến độ, tránh việc quá tải cho file sheet.

Last updated