_2.23 SmaxChat Tags

Cấu hình Smaxbot tự động gắn thẻ khách hàng trên SmaxChat

Bạn đang sử dụng Smax.chat để quản lý tin nhắn với khách hàng và đang chạy quảng cáo, muốn tự động gắn thẻ để nhân viên có thể theo dõi, chăm sóc theo kịch bản. Thì element này sẽ hỗ trợ bản làm điều đó:

1- Tạo tags bên SmaxChat

- Bạn vào mục Cấu hình (1) sau đó đến phần Tags (2), nhấn Thêm Tag Mới (3), tạo tên Tag (4)

2- Kết nối với SmaxBot.

- Bạn vào mục Cấu hình (1) sau đó đến phần Integrations (2), nhấn nút bật kết nối với SmaxBot (3)

3- Tạo thẻ (card) để gắn tags.

- Bạn vào 1 block và thêm thẻ SmaxChat Tags (1) - Sau đó chọn Add hoặc Remove Tags tùy nhu cầu của bạn (2) - Chọn tên Tag (3) mà bạn mới tạo ở hướng dẫn phía trên

3- Lưu ý:

- Bạn phải chọn đúng page ở cả SmaxChat SmaxBot nhé, nhiều bạn chọn sai page nên sẽ không gắn tags được.

Last updated