4.6 Cách sử dụng bộ lọc

Điều Kiện (Bộ lọc)

1. Thêm điều kiện Attribute:

 • Thêm điều kiện bằng cách click thêm bộ lọc trong element Go to block.

 • Thêm nhiều kiều kiên bằng cách click Add new.

 • Các điều kiện được khớp từ trên xuống dưới theo 2 luồng là or (hoặc) hoặc and (và).

 • Các phương thức so sánh điều kiện trong Attribute.

  • = : So sánh ngang bằng.

  • != : So sánh không bằng.

  • > : So sánh lớn hơn.

  • < : So sánh nhỏ hơn.

  • >= : So sánh lớn hơn bằng.

  • <= : So sánh nhỏ hơn bằng.

  • start : Kiểm tra giá trị của attribute có bắt đầu với điều kiện không.

  • end : Kiểm tra giá trị của attribute có kết thúc với điều kiện không.

  • have : Kiểm tra giá trị của attribute có chứa điều kiện không.

  • have not : Kiểm tra giá trị của attribute có không chứa điều kiện không.

  • any : Kiểm tra attribute có giá trị không.

  • null : Kiểm tra attribute có đang null (không có giá trị gì) không.

VD: Attribute {{HoTen}} có giá trị là Nguyễn Văn A.

 • Attribute {{HoTen}} start Nguyễn → Điều kiện đúng.

 • Attribute {{HoTen}} end B → Điều kiện sai.

 • Attribute {{HoTen}} have Nguyễn → Điều kiện đúng.

 • Attribute {{HoTen}} have not Văn → Điều kiện sai.

 • Attribute {{HoTen}} have not Đào → Điều kiện đúng.

 • Attribute {{HoTen}} any → Điều kiện đúng.

 • Attribute {{HoTen}} null → Điều kiện sai.

2. Điều kiện Sequence:

 • Kiểm tra xem người dùng đã (Đang trong; Đang không trong; Đã từng; Chưa từng) sequence đó chưa.

 • Kiểm tra xem người dùng đã (Đang trong; Chưa vào; Đã vào; Đã ra) sequence đó chưa.

  • is: Đang trong sequence.

  • is_not: Đang không trong sequence.

  • was: Đã từng vào sequence.

  • was not: Chưa từng vào sequence.

3. Phép so sánh AND OR giữa các điều kiện.

 • Chỉ được chọn 1 phương thức là and hoặc or trong bộ lọc.

 • Điều kiện được kiểm tra từ trên xuống dưới theo phép so sánh đã set trong bộ lọc.

Phép So Sánh

Kết Quả

AND

Trả về ĐÚNG nếu tất cả các điều kiện là Đúng.

Trả về SAI nếu một trong các điều kiện là Sai

OR

Trả về ĐÚNG nếu một trong các điều kiện là Đúng.

Trả về SAI nếu tất cả điều kiện là Sai

VD: Attribute {{Tuoi}} có giá trị là 20; Attribute {{HoTen}} có giá trị 'Nguyễn Văn A'

{{Tuoi}} > 20 or {{HoTen}} start Nguyễn → Đúng

{{Tuoi}} = 20 and {{HoTen}} start Nguyễn → Đúng

{{Tuoi}} > 20 and {{HoTen}} start Nguyễn → Sai

4. Thêm điều kiện theo Subcriber

Đây là một trong những điều kiện mới được Smax cập nhật trong tháng 10/2020. Hiểu đơn giản Subcriber là những người được bot ghi nhận đã tương tác với page (ấn nút Bắt Đầu hoặc Get Started).

 • Điều kiện No: Người dùng chưa là Subscriber của page.

 • Điều kiện Yes: Người dùng đã là Subcriber của page.

 • Điều kiện In 24H: Người dùng là Subcriber của page trong vòng 24h (liên quan đến chính sách 24h của Messenger)

 • Điều kiện Over 24H: Người dùng là Subcriber của page ngoài 24h.

5. Thêm điều kiện theo Attribute Vs Attribute

Nằm trong đợt update bộ lọc vừa qua, đây là một điều kiện lọc cực kỳ thú vị. Hiểu đơn giản là tệp này nằm trong tệp kia, với điều kiện lọc mới này độ chính xác khi gửi tin hoặc setup kịch bản của bạn sẽ cực kỳ chi tiết.

Ví Dụ: Bạn muốn gửi tin nhắn đến những người đã tương tác gần nhất và có quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ/sự kiện. Sau khi gắn thẻ các cho các điều kiện bạn có thể dùng bộ lọc này để set gửi đi.

Bạn đừng quên lựa chọn dấu để kết nối các điều kiện với nhau nhé.

6. Thêm điều kiện theo SmaxChatTag

Ngoài chatbot thì Smax còn phát triển thêm 1 nền tảng nữa nhằm quản lý, phân loại comment và inbox. Smax.chat còn cho phép bạn kết nối với Smaxbot, Push Sale, Sapo, KiotViet (các nền tảng quản lý bán hàng, kho vận dành cho các shop).

Với thẻ điều kiện này, Smax bot sẽ dựa trên các tag bạn lựa chọn trên Smax Chat để lọc các đối tượng lưu trong dữ liệu để gửi đến các đối tượng mà bạn muốn.

Is - Lọc các đối tượng có chứa tag

Is_not - Lọc các đối tượng có chứa tag.

Last updated